Scada

Els SCADA són sistemes de supervisió, control i adquisició de dades afectes a un procés de producció continu. Mitjançant un diàleg interactiu entre l’operador i el procés es poden transmetre ordres de funcionament, realitzar informes estadístics i visualitzar resultats de la producció en temps real. Les seves característiques principals del sistema SCADA són:

  • Facilitar la visualització de l’estat dels principals paràmetres de funcionament del procés.
  • Gestió i senyalització d’alarmes detectades.
  • Facilitar l'assignació d’ordres de treball i receptes.
  • Eliminació de botoneres i pupitres de maniobra.
  • Donar suport estadístics per la millora del procés.
  • Xarxes de Comunicació.

Automatismes Tecelmac experts en SCADA.